contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_6_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Interior.html
CDG_interior_Condo_Diplomatic_Corps.html

library

Goethe

Institute

SERVICE:

DESIGN + BUILD

holistic interior renovation at existing location with new room arrangement. Based on data from GI, CDG developed a 3 part library with entrance, computer lab and reading room. All areas are connected by a self-folding room element by wood.


Làm mới toàn bộ nội thất tại ngay địa điểm hiện có kèm theo việc sắp xếp mới các phòng. Dựa trên dữ liệu của Viện Gớt, CDG đã xây dựng thư viện gồm 3 khu: lối vào, phòng máy tính và phòng đọc. Mọi khu vực được liên kết với nhau bởi các bình phong bằng gỗ gấp xếp lại được.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0