contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_3_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_decoration.html
CDG_decoration_oto.html

Phoenix

Urn

SERVICE:

SPECIAL TASK DESIGN


a very heart breaking coincidence brought us together to design this custom urn for a lost soul by accident. This box carries the ash and personal momentums shaped in our metal surface, silk and gold leaves. 


Một sự trùng hợp về tấm long đã đưa chúng tôi đến với nhau để thiết kế chiếc bình đựng tro cốt đặc biệt này cho linh hồn người bị mất do tai nạn. Chiếc bình này đựng tro cốt và kỷ niệm cá nhân được khắc trên một tấm kim loại, tấm lụa và lá vàng của chúng tôi.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_8_link_0